Imprimatur

Arcybiskup Cochabamba
Casilia 129
Cochabamba – Bolivia

 

IMPRIMATUR

Przeczytaliśmy książki Cataliny i jesteśmy przekonani, że jedy­nym ich celem jest prowadzenie nas wszystkich drogą zapo­czątkowaną w Ewangelii. Książki te również podkreślają wy­jątkowe miejsce Dziewicy Maryi – naszego wzoru w naśla­do­­waniu i podążaniu za Jezusem Chrystu­sem – Matki, której po­winniśmy się powierzyć z całkowitym zaufaniem i mi­łością.

Książki te pokazują, jak powinien postępować prawdzi­wie wie­rzący chrześcijanin. Z tych wszystkich względów wyra­żam zgodę na ich wydrukowa­nie i dystrybucję oraz polecam jako materiał do medytacji i duchowego kierownictwa, odpo­wiada­jąc na wezwanie Pana, który pragnie zbawić wiele dusz, uka­zując im, że jest Bogiem żywym, pełnym miłosierdzia i miło­ści.

E. René Fernández Apaza
Arcybiskup Cochabamba
2 kwietnia 1998

*

Pogrzeb Arcybiskupa
Pogrzeb Arcybiskupa

Emerytowany arcybiskup Cochabamba, René Fernández Apaza, zmarł w środę, 14 sierpnia 2013, o godz. 9:00. Udał się do Domu Ojca, „gdy odprawiał Eucharystię” w domowej kaplicy domu – powiedział przewodniczący Konferencji Episkopatu Boliwii (CEB) Jego Ekscelencja Oscar Aparicio.

Abp Fernandez urodził się 9 stycznia 1924 r. W Padilli w Chuquisaca. Otrzymał święcenia kapłańskie w dniu 28 listopada 1948 r.

Jan Paweł II mianował go arcybiskupem Cochabamba. Abp Fernandez objął urząd w marcu 1988 roku, a w roku 1999 przeszedł na emeryturę i zastąpił go bp Tito Solari.

Doczesne szczątki arcybiskupa Fernandeza zostały pochowane w kaplicy seminarium archidiecezji San Luis.